ป่า คนกะเหรี่ยง และอำนาจรัฐไทย

ป่า  คนกะเหรี่ยง  และอำนาจรัฐไทย “ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นชนพื้นเมืองกลับถูกตีความไม่ถือเป็นทรัพยากรและถูกขีดออกไปจากนิยาม การเป็นชนหมู่น้อยจึงถูกจำกัดในสิทธิและสวัสดิการด้วยเงื่อนไขความยากต่อการทำหน้าที่ของรัฐ ถูกผลักดันให้เป็นคนป่า ชาวเขา ชนเผ่าเร่ร่อน ถูกเลือกปฏิบัติและรังเกียจเดียดฉันท์รวมถึงเอารัดเอาเปรียบ” กลุ่มคนต่างๆ ที่มีแหล่งกำเนิดหรือสถานที่แรกเริ่ม (in situ) เป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินอย่างพึ่งพิงและเอื้อเฟื้อกันทุกสรรพสิ่งในอาณาเขตบริการของระบบนิเวศ (ecology service) จึงเป็นชนพื้นเมือง (indigenous people) ของพื้นที่นั้นๆ โดยมีป่าไม้เป็นสิ่งปกคลุมพื้นที่ (land cover) .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

สร้างนักฝึกอบรมรุ่นใหม่

สร้างนักฝึกอบรมรุ่นใหม่ มีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เยาวชน และผู้อาวุโส เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนตนเอง ความหวังใหม่ของเครือข่ายกะเหรี่ยงฯ เขตงานตะนาวศรี และเขตภาคกลาง  เมื่อปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องของคนทั้งโลก แล้วชุมชนกะเหรี่ยงจะใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และจะมีส่วนร่วมกับมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างไร ไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงแรมบีพี ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่  ทางมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (ม.ก.ส) .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

KPEMIC- Knowledge portal for Empowering Marginalized Indigenous Communities

KPEMIC – Knowledge portal for Empowering Marginalized Indigenous Communities Building strong communities for a sustainable and just society สร้างชุมชนให้แข็มเข็ง เพื่อสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

KPEMIC-Consultation with communities and local authorities

เวทีทำความเข้าใจระดับชุมชน “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” 11 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารมิตรไมตรี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาเมืองภูเก็ต เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน ทางองค์กรภาคีหุ้นส่วนร่วมกับแกนนำกลุ่มต่างๆ ได้จัดเวทีทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมและแผนงานของโครงการในภาพรวมเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าให้มีการจัดเวทีทำความเข้าใจกับแกนนำของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ขึ้นกลุ่มชาติพันธุ์ละหนึ่งเวที เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงได้จัดให้มีเวทีทำความเข้าใจโครงการในระดับชุมชนนี้ขึ้น .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

KPEMIC – เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมเมอร์เคียว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สหภาพยุโรป และ International Workgroup on Indigenous Affairs (IWGIA) ได้จัดเวทีเปิดตัวโครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ ดังนี้ ชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์สามภาคของประเทศ .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียน เรดด์พลัส โดยยูเอ็นเรดด์

REDD+ กับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน และชนเผ่าพื้นเมือง การสร้างความเข้าใจระหว่างกันช่วย ลดช่องว่างระหว่างกัน 16 หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน ชนเผ่าพื้นเมือง และตัวแทนรัฐบาล จากโครงการ ยูเอ็นเรดด์ โปรแกรม เอเชียแปซิฟิก ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558, โดยได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียน ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมโครงการ   .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

ชมสด ไทยพีบีเอส

ชมสดไทยพีบีเอส Thai PBS (ไทยพีบีเอส) พบกับข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์  มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

EIA (Environmental Impact assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ พรบ.สิ่งแวดล้อม 2535  กำหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาด ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) และการออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่แท้จริง โครงการที่แม้จะมีผลกำไรหรือความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างสูงแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก อาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนทำให้ไม่คุ้มทุน   พรบ. .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

UNDRIP การประเมินการดำเนินงานตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในประเทศไทย

สหประชาชาติเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งอาศัยกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยได้จัดทำปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง หรือ UNDRIP ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองและรัฐภาคีของสหประชาชาติ รวมทั้งหน่วยงานของสหประชาชาติด้วย โดยสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ซึ่งรัฐบาลไทยก็ร่วมลงนามรับรองด้วยเช่นกัน เพื่อให้เนื้อหาและเจตนารมณ์ของปฏิญญาฯ มีการนำไปปฏิบัติจริง ทางองค์กรและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองได้เฝ้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐภาคีทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ว่าได้มีการนำไปใช้ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง แต่ว่ายังอยู่ในลักษณะที่ต่างคนต่างทำไม่เป็นระบบ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีรูปธรรม องค์กรเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในภูมิภาคต่าง ๆ .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]