Author
admin

KPEMIC-Consultation with communities and local authorities

เวทีทำความเข้าใจระดับชุมชน “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” 11 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารมิตรไมตรี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาเมืองภูเก็ต เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน ทางองค์กรภาคีหุ้นส่วนร่วมกับแกนนำกลุ่มต่างๆ ได้จัดเวทีทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมและแผนงานของโครงการในภาพรวมเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าให้มีการจัดเวทีทำความเข้าใจกับแกนนำของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ขึ้นกลุ่มชาติพันธุ์ละหนึ่งเวที เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงได้จัดให้มีเวทีทำความเข้าใจโครงการในระดับชุมชนนี้ขึ้น [...]

KPEMIC – เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมเมอร์เคียว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สหภาพยุโรป และ International Workgroup on Indigenous Affairs (IWGIA) ได้จัดเวทีเปิดตัวโครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ ดังนี้ ชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์สามภาคของประเทศ [...]

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียน เรดด์พลัส โดยยูเอ็นเรดด์

REDD+ กับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน และชนเผ่าพื้นเมือง การสร้างความเข้าใจระหว่างกันช่วย ลดช่องว่างระหว่างกัน 16 หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน ชนเผ่าพื้นเมือง และตัวแทนรัฐบาล จากโครงการ ยูเอ็นเรดด์ โปรแกรม เอเชียแปซิฟิก ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558, โดยได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียน ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมโครงการ   [...]

ชมสด ไทยพีบีเอส

ชมสดไทยพีบีเอส Thai PBS (ไทยพีบีเอส) พบกับข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์  มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม [...]

EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

EIA (Environmental Impact assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ พรบ.สิ่งแวดล้อม 2535  กำหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาด ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) และการออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่แท้จริง โครงการที่แม้จะมีผลกำไรหรือความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างสูงแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก อาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนทำให้ไม่คุ้มทุน   พรบ. [...]

UNDRIP การประเมินการดำเนินงานตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในประเทศไทย

สหประชาชาติเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งอาศัยกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยได้จัดทำปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง หรือ UNDRIP ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองและรัฐภาคีของสหประชาชาติ รวมทั้งหน่วยงานของสหประชาชาติด้วย โดยสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ซึ่งรัฐบาลไทยก็ร่วมลงนามรับรองด้วยเช่นกัน เพื่อให้เนื้อหาและเจตนารมณ์ของปฏิญญาฯ มีการนำไปปฏิบัติจริง ทางองค์กรและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองได้เฝ้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐภาคีทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ว่าได้มีการนำไปใช้ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง แต่ว่ายังอยู่ในลักษณะที่ต่างคนต่างทำไม่เป็นระบบ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีรูปธรรม องค์กรเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในภูมิภาคต่าง ๆ [...]

โครงการเรดด์พลัสในประเทศไทย

โครงการเรดด์พลัสในประเทศไทย โครงการเรดด์พลัส หรือ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนา เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยใช้ภาคป่าไม้  ซึ่งในประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการนี้ มีกระบวนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง เป็นระยะการเตรียมความพร้อม (Readiness phase) ระยะที่สอง เป็นระยะการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงานในระยะที่หนึ่ง (Implementation phase) ระยะที่สาม เป็นระยะของการจ่ายเงิน (Result-based [...]

วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน

วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน ๑. ต้องยอมรับก่อนว่า สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนมิได้มาจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก แต่เราทุกคนบนพื้นผิวโลก รวมทั้งคนไทยด้วย ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้า การเดินทาง การขนส่ง การบริโภค การสร้างที่พักอาศัย การซื้อของ ล้วนมีส่วนสำคัญในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ๒. ประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิด โดยเฉพาะไฟฟ้า เพราะเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้า คือ น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ [...]