REDD+

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียน เรดด์พลัส โดยยูเอ็นเรดด์

REDD+ กับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน และชนเผ่าพื้นเมือง การสร้างความเข้าใจระหว่างกันช่วย ลดช่องว่างระหว่างกัน 16 หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน ชนเผ่าพื้นเมือง และตัวแทนรัฐบาล จากโครงการ ยูเอ็นเรดด์ โปรแกรม เอเชียแปซิฟิก ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558, โดยได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียน ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมโครงการ   [...]

โครงการเรดด์พลัสในประเทศไทย

โครงการเรดด์พลัสในประเทศไทย โครงการเรดด์พลัส หรือ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนา เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยใช้ภาคป่าไม้  ซึ่งในประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการนี้ มีกระบวนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง เป็นระยะการเตรียมความพร้อม (Readiness phase) ระยะที่สอง เป็นระยะการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงานในระยะที่หนึ่ง (Implementation phase) ระยะที่สาม เป็นระยะของการจ่ายเงิน (Result-based [...]

โครงการ เรดด์ และ เรดด์พลัส

โครงการ เรดด์ และ เรดด์พลัส REDD หรือ Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า เนื่องจากมีข้อมูลจากรายงานของ IPCCหรือคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ระบุว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในเขตร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก  ได้ถูกนําเสนอเข้าสู่เวทีการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) โดยประเทศคอสตาริกาและประเทศปาปัวนิวกินีเป็นครั้งแรกในการประชุม COP [...]