ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร

ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร

ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร ชนเผ่าพื้นเมือง เป็นกลุ่มคนที่ ดำรงชีพผูกพันใกล้ชิดกับทรัพยากรดิน น้ำ ป่า พึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชนเผ่าพื้นเมืองเคารพนับถือ และการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับธรรมชาตินี้  มีระบบการผลิตเพื่อการยังชีพ มีวิถีการดำเนินชีวิตทีเรียกว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกอื่นในปริมาณที่น้อยมาก มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้มีการกักเก็บคาร์บอนในโลกตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น   นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองมีลักษณะ คาร์บอนเป็นกลาง หมายความว่าไม่ว่าคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกไปท่าไหร่ก็จะถูกดูดกลับกักเก็บไว้ โดยระบบนิเวศน์ ที่ชนเผ่าพื้นเมืองช่วยกันอนุรักษ์ไว้  อันเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและยังช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตแดนของตน เนื่องจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของชนเผ่าพื้นเมืองจึงมีความอ่อนไหวและเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ   [...]