นโยบายลดภาวะโลกร้อนกับประเทศไทย

นโยบายลดภาวะโลกร้อนกับประเทศไทย

นโยบายลดภาวะโลกร้อนกับประเทศไทย ตามที่ประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  UNFCCC เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 และเป็นภาคีพิธีสารเกียวโตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2548 การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย อยู่ภายใต้ คณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฝ่ายเลขาฯ และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมของ [...]