Month
September 2015

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียน เรดด์พลัส โดยยูเอ็นเรดด์

REDD+ กับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน และชนเผ่าพื้นเมือง การสร้างความเข้าใจระหว่างกันช่วย ลดช่องว่างระหว่างกัน 16 หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน ชนเผ่าพื้นเมือง และตัวแทนรัฐบาล จากโครงการ ยูเอ็นเรดด์ โปรแกรม เอเชียแปซิฟิก ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558, โดยได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียน ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมโครงการ   [...]

ชมสด ไทยพีบีเอส

ชมสดไทยพีบีเอส Thai PBS (ไทยพีบีเอส) พบกับข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์  มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม [...]

EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

EIA (Environmental Impact assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ พรบ.สิ่งแวดล้อม 2535  กำหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาด ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) และการออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่แท้จริง โครงการที่แม้จะมีผลกำไรหรือความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างสูงแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก อาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนทำให้ไม่คุ้มทุน   พรบ. [...]

UNDRIP การประเมินการดำเนินงานตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในประเทศไทย

สหประชาชาติเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งอาศัยกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยได้จัดทำปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง หรือ UNDRIP ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองและรัฐภาคีของสหประชาชาติ รวมทั้งหน่วยงานของสหประชาชาติด้วย โดยสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ซึ่งรัฐบาลไทยก็ร่วมลงนามรับรองด้วยเช่นกัน เพื่อให้เนื้อหาและเจตนารมณ์ของปฏิญญาฯ มีการนำไปปฏิบัติจริง ทางองค์กรและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองได้เฝ้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐภาคีทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ว่าได้มีการนำไปใช้ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง แต่ว่ายังอยู่ในลักษณะที่ต่างคนต่างทำไม่เป็นระบบ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีรูปธรรม องค์กรเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในภูมิภาคต่าง ๆ [...]

โครงการเรดด์พลัสในประเทศไทย

โครงการเรดด์พลัสในประเทศไทย โครงการเรดด์พลัส หรือ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนา เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยใช้ภาคป่าไม้  ซึ่งในประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการนี้ มีกระบวนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง เป็นระยะการเตรียมความพร้อม (Readiness phase) ระยะที่สอง เป็นระยะการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงานในระยะที่หนึ่ง (Implementation phase) ระยะที่สาม เป็นระยะของการจ่ายเงิน (Result-based [...]

วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน

วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน ๑. ต้องยอมรับก่อนว่า สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนมิได้มาจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก แต่เราทุกคนบนพื้นผิวโลก รวมทั้งคนไทยด้วย ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้า การเดินทาง การขนส่ง การบริโภค การสร้างที่พักอาศัย การซื้อของ ล้วนมีส่วนสำคัญในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ๒. ประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิด โดยเฉพาะไฟฟ้า เพราะเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้า คือ น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ [...]

โครงการ เรดด์ และ เรดด์พลัส

โครงการ เรดด์ และ เรดด์พลัส REDD หรือ Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า เนื่องจากมีข้อมูลจากรายงานของ IPCCหรือคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ระบุว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในเขตร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก  ได้ถูกนําเสนอเข้าสู่เวทีการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) โดยประเทศคอสตาริกาและประเทศปาปัวนิวกินีเป็นครั้งแรกในการประชุม COP [...]

ตลาดคาร์บอน

ตลาดคาร์บอน “ตลาด คาร์บอน” หรือ ตลาดซื้อขายคาร์บอน (Carbon Market) เริ่มมาจากแนวคิดที่ใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดให้ “คาร์บอนเครดิต” เป็นสินค้าสำหรับการซื้อขายได้ จึงทำให้เกิดเป็น “ตลาดคาร์บอน” ขึ้น รวมทั้งยังทำให้เกิดการกำหนดราคาของคาร์บอนเครดิตด้วย ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว กลไกการตลาดดังกล่าวจะเป็นการทำให้ต้นทุนของการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำที่ สุด ตลาดคาร์บอนสามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดทางการ [...]

คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต กลไก หลักที่ทำให้เกิดคาร์บอนเครดิตก็คือ พันธกรณีตามพิธีสารเกียวโต โดยกำหนดพันธกรณีและสร้างกลไกต่าง ๆ ที่จะทำให้เป้าหมายของกรอบอนุสัญญาฯ เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง โดยกำหนดพันธกรณีให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมากขึ้น กล่าวคือ พันธกรณีกลุ่มภาคีประเทศในภาคผนวกที่ 1  Annex I1 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมจะต้องมีพันธกรณีและเป้าหมาย (Emission Target) ให้ลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ในช่วงปี 2551-2555 โดยแต่ละประเทศจะได้รับการจัดสรรปริมาณก๊าซที่ตนเองสามารถปล่อยได้ในแต่ละปี (หรือที่เรียกว่า [...]