Month
June 2016

KPEMIC-Consultation with communities and local authorities

เวทีทำความเข้าใจระดับชุมชน “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” 11 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารมิตรไมตรี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาเมืองภูเก็ต เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน ทางองค์กรภาคีหุ้นส่วนร่วมกับแกนนำกลุ่มต่างๆ ได้จัดเวทีทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมและแผนงานของโครงการในภาพรวมเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าให้มีการจัดเวทีทำความเข้าใจกับแกนนำของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ขึ้นกลุ่มชาติพันธุ์ละหนึ่งเวที เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงได้จัดให้มีเวทีทำความเข้าใจโครงการในระดับชุมชนนี้ขึ้น [...]

KPEMIC – เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมเมอร์เคียว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สหภาพยุโรป และ International Workgroup on Indigenous Affairs (IWGIA) ได้จัดเวทีเปิดตัวโครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ ดังนี้ ชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์สามภาคของประเทศ [...]