โครงการ เรดด์ และ เรดด์พลัส

โครงการ เรดด์ และ เรดด์พลัส REDD หรือ Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า เนื่องจากมีข้อมูลจากรายงานของ IPCCหรือคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ระบุว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในเขตร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก  ได้ถูกนําเสนอเข้าสู่เวทีการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) โดยประเทศคอสตาริกาและประเทศปาปัวนิวกินีเป็นครั้งแรกในการประชุม COP [...]

ตลาดคาร์บอน

ตลาดคาร์บอน “ตลาด คาร์บอน” หรือ ตลาดซื้อขายคาร์บอน (Carbon Market) เริ่มมาจากแนวคิดที่ใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดให้ “คาร์บอนเครดิต” เป็นสินค้าสำหรับการซื้อขายได้ จึงทำให้เกิดเป็น “ตลาดคาร์บอน” ขึ้น รวมทั้งยังทำให้เกิดการกำหนดราคาของคาร์บอนเครดิตด้วย ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว กลไกการตลาดดังกล่าวจะเป็นการทำให้ต้นทุนของการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำที่ สุด ตลาดคาร์บอนสามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดทางการ [...]

คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต กลไก หลักที่ทำให้เกิดคาร์บอนเครดิตก็คือ พันธกรณีตามพิธีสารเกียวโต โดยกำหนดพันธกรณีและสร้างกลไกต่าง ๆ ที่จะทำให้เป้าหมายของกรอบอนุสัญญาฯ เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง โดยกำหนดพันธกรณีให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมากขึ้น กล่าวคือ พันธกรณีกลุ่มภาคีประเทศในภาคผนวกที่ 1  Annex I1 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมจะต้องมีพันธกรณีและเป้าหมาย (Emission Target) ให้ลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ในช่วงปี 2551-2555 โดยแต่ละประเทศจะได้รับการจัดสรรปริมาณก๊าซที่ตนเองสามารถปล่อยได้ในแต่ละปี (หรือที่เรียกว่า [...]

CDM

CDM ภายใต้พิธีสารเกียวโต กลุ่มประเทศ ภาคผนวกที่ 1 (Annex 1)  มีพันธกรณีที่จะต้องทำการลดก๊าซเรือนกระจกจำนวน 6 ชนิด คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน และก๊าซซัลเฟอร์- เฮกซาฟลูออไรด์ให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากระดับที่ปล่อยโดยรวมของกลุ่มเมื่อปี พ. ศ.2533 ภายในปี [...]

นโยบายลดภาวะโลกร้อนกับประเทศไทย

นโยบายลดภาวะโลกร้อนกับประเทศไทย ตามที่ประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  UNFCCC เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 และเป็นภาคีพิธีสารเกียวโตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2548 การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย อยู่ภายใต้ คณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฝ่ายเลขาฯ และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมของ [...]

พิธีสารเกียวโต (KYOTO PROTOCOL)

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) หลังจากที่มีการค้นพบว่าบริเวณขั้วโลกใต้ในฤดูใบไม้ผลิได้เกิดรูรั่วของบรรยากาศ ชั้นโอโซนขึ้น โดยมีสาเหตุจากสารสังเคราะห์จําพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFCs  องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้ผลักดันให้มีการลงนามใน อนุสัญญาเวียนนา ว่าด้วยการพิทักษ์ชั้นโอโซน ในปีพ.ศ. 2528  (ค.ศ.1985) ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2530 ( คศ. 1987 ) มีการประชุมเพื่อทำสนธิสัญญาว่าด้วยการลดการปลดปล่อยแก๊สที่มีผล ในการทำลายชั้นโอโซนขึ้นที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา สนธิสัญญาได้เรียกว่าพิธีสารมอนทรีออล [...]

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC ในปีพ.ศ. 2533 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ  IPCC ได้จัดทำเอกสาร First Assessment Report ซึ่งยืนยันว่ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิ-อากาศจริง และได้มีการยกร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ United Nations [...]

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนในระดับสากล

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนในระดับสากล ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นักวิทยาศาสตร์ต่างเริ่มกังวลว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สู่ชั้นบรรยากาศ จะส่งผลให้สภาวะเรือนกระจกทวีความรุนแรงขึ้น คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change เรียกโดยย่อว่า IPCC ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2531  ประกอบด้วยสมาชิกจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  WMO และ องค์การสิ่งแวดล้อมโลก [...]

ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร

ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร ชนเผ่าพื้นเมือง เป็นกลุ่มคนที่ ดำรงชีพผูกพันใกล้ชิดกับทรัพยากรดิน น้ำ ป่า พึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชนเผ่าพื้นเมืองเคารพนับถือ และการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับธรรมชาตินี้  มีระบบการผลิตเพื่อการยังชีพ มีวิถีการดำเนินชีวิตทีเรียกว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกอื่นในปริมาณที่น้อยมาก มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้มีการกักเก็บคาร์บอนในโลกตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น   นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองมีลักษณะ คาร์บอนเป็นกลาง หมายความว่าไม่ว่าคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกไปท่าไหร่ก็จะถูกดูดกลับกักเก็บไว้ โดยระบบนิเวศน์ ที่ชนเผ่าพื้นเมืองช่วยกันอนุรักษ์ไว้  อันเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและยังช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตแดนของตน เนื่องจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของชนเผ่าพื้นเมืองจึงมีความอ่อนไหวและเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ   [...]

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน นอกจากปัญหาการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้ว ภาวะโลกร้อนยังเป็นสาเหตุให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำและทะเลสาบหลายแห่งทั่วโลกลดลง เกิดความอดอยาก เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำลง จากการศึกษาของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติพบว่า ผลผลิตข้าวจะลดลงร้อยละ ๑๕ เมื่ออากาศร้อนขึ้น ๑ องศาเซลเซียส ในทวีปแอฟริกา นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้ น้ำในแม่น้ำต่างๆ จะมีปริมาณลดลงร้อยละ ๒๕ อันจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการประมง ผู้คนกว่า ๒๐ ล้านคนจะไม่มีอาหารพอเลี้ยงชีพ สัตว์ป่าหลายชนิดจะขาดแคลนแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และอาจส่งผลให้สัตว์ป่าในแอฟริกาตั้งแต่นกไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องสูญพันธุ์ [...]