ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร

ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร ชนเผ่าพื้นเมือง เป็นกลุ่มคนที่ ดำรงชีพผูกพันใกล้ชิดกับทรัพยากรดิน น้ำ ป่า พึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชนเผ่าพื้นเมืองเคารพนับถือ และการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับธรรมชาตินี้  มีระบบการผลิตเพื่อการยังชีพ มีวิถีการดำเนินชีวิตทีเรียกว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกอื่นในปริมาณที่น้อยมาก มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้มีการกักเก็บคาร์บอนในโลกตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น   นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองมีลักษณะ คาร์บอนเป็นกลาง หมายความว่าไม่ว่าคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกไปท่าไหร่ก็จะถูกดูดกลับกักเก็บไว้ โดยระบบนิเวศน์ ที่ชนเผ่าพื้นเมืองช่วยกันอนุรักษ์ไว้  อันเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและยังช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตแดนของตน เนื่องจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของชนเผ่าพื้นเมืองจึงมีความอ่อนไหวและเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ   .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน นอกจากปัญหาการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้ว ภาวะโลกร้อนยังเป็นสาเหตุให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำและทะเลสาบหลายแห่งทั่วโลกลดลง เกิดความอดอยาก เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำลง จากการศึกษาของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติพบว่า ผลผลิตข้าวจะลดลงร้อยละ ๑๕ เมื่ออากาศร้อนขึ้น ๑ องศาเซลเซียส ในทวีปแอฟริกา นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้ น้ำในแม่น้ำต่างๆ จะมีปริมาณลดลงร้อยละ ๒๕ อันจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการประมง ผู้คนกว่า ๒๐ ล้านคนจะไม่มีอาหารพอเลี้ยงชีพ สัตว์ป่าหลายชนิดจะขาดแคลนแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และอาจส่งผลให้สัตว์ป่าในแอฟริกาตั้งแต่นกไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องสูญพันธุ์ .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

สถานการณ์โลกร้อนปัจจุบัน

สถานการณ์โลกร้อนปัจจุบัน ทุกวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๑ องศาเซลเซียส เทียบกับเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีที่แล้ว โดยเฉพาะช่วงหลัง ค.ศ. ๑๙๘๐ อุณหภูมิของโลกได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ฟังดูเผินๆ อาจเข้าใจว่า โลกร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่อย่าลืมว่านั่นคืออุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของทั้งโลกในรอบ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ในความเป็นจริงแผ่นดินมักจะร้อนกว่าพื้นน้ำ กล่าวคือในขณะที่แผ่นดินซึ่งมีพื้นที่เพียงประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวโลกร้อนขึ้น ๓-๔ องศาเซลเซียส .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

ใครคือผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ใครคือผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก “มีพยานหลักฐานใหม่ๆ ยืนยันได้ว่า ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ในรอบ ๕๐ ปี ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์” ในปี ค.ศ. 2007 คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)  ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า ๒,๕๐๐ คนจากทั่วโลก ได้รวมตัวกันเพื่อทำงานสืบหาข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก ภาวะเรือนกระจกเกิดจากการสะสมของก๊าซชนิดต่างๆ ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จนทำให้คลื่นอินฟราเรด  หรือรังสีความร้อนบนพื้นโลก ไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้ ก่อให้เกิดความร้อนสะสมบนพื้นโลก และกลายเป็นสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซที่สำคัญ คือ 53% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 17%  ก๊าซมีเทน 13%  ก๊าซโอโซน  12 % ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 5%  ก๊าซซีเอฟซี   สาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

สาเหตุของการเกิดโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งพูดกันหรือเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่ปัญหาโลกร้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว นับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มรู้จักเครื่องจักรไอน้ำและนำเอาเชื้อเพลิงฟอสซิล อันได้แก่ ถ่านหิน และน้ำมัน ขึ้นมาใช้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมากโดยน้ำมือของมนุษย์ สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำนายไว้เมื่อราวศตวรรษก่อนกำลังเป็นความจริงแล้วในปัจจุบัน  โลกกำลังร้อนขึ้น จากการเผาไหม้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาลลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก โดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ภาวะเรือนกระจก ภาวะเรือนกระจก ก็คล้ายกับการที่เราสร้างเรือนกระจกกลางแจ้ง แสงแดดสามารถผ่านเข้ามาในเรือนกระจก แต่ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่สามารถระบายออกข้างนอกได้ ทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันโลกของเราใบนี้ ก็ไม่ต่างจากเรือนกระจก .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

แสก

“แสก” เป็นชนเผ่าหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ ชนเผ่าที่มีอยู่ในประเทศไทย เดิมชาวแสกมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองรอง ขึ้นกับเมืองเว้อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม และประเทศจีนชนเผ่าแสกเป็นชนเผ่าที่มีความอุตสาหะบากบั่น ยึดมั่นในความสามัคคี เมื่อเห็นว่าภูมิลำเนาเดิมไม่-เหมาะสม จึงได้รวบรวมสมัครพรรคพวกอพยพหาที่อยู่ใหม่โดยอพยพลงมาตามแม่น้ำโขง แล้วมาตั้งถิ่นฐานชั่วคราวอยู่ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศลาว โดยมี “ท้าวกายซู”และ “ท้าวกายซา” เป็นหัวหน้าในการอพยพ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  แห่งกรุงศรีอยุธยากษัตริย์ของไทย ชาวแสกจึงได้พากันอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่   “ป่าหายโศก” การอพยพของชาวแสกแต่ละครั้งนั้นไม่ได้ถูกบังคับหรือถูกข่มเหงแต่อย่างใด เมื่อชาวแสกเห็นว่าบริเวณ “ป่าหายโศก”เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

ภูไท

ภูไท             ชาวภูไทหรือภาษาเขียนว่า “ ผู้ไท ” ปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัด อำนาจเจริญ สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อุดร นครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่า ดั้งเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่แค้วนสิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม มีเมืองแถน หรือ เมืองแถงเป็นศูนย์กลางทางการ เมือง การปกครอง .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

ญัฮกุร

ญัฮกุร ชุมชนมอญโบราณแห่งเทพสถิต ญัฮกุร หรือเนียะกุล เป็น ชุมชนที่ใช้ภาษามอญโบราณ อยู่บนภูเขาแถบแม่น้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา และโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มชนดังกล่าวเรียกตนเองว่า “ญัฮกุร” (Nyah-Kur) แปลว่า “คนภูเขา” คนไทยในเมืองเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ชาวบน” นักโบราณคดีบางกลุ่มสันนิษฐานว่าคนกลุ่มนี้น่าจะสืบเชื้อสายมาจากชาวทวารวดีโบราณ ญัฮกุร หรือ เนียะกุล  เป็นชนกลุ่มน้อยปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเตี้ยๆ แถบบริเวณด้านในของริมที่ราบสูงโคราช .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]

มอญ

มอญ โดย : สุดารา สุจฉายา มอญ เป็นชนชาติเก่าแก่ ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากชนชาติหนึ่ง ในภูมิภาคนี้ ตามพงศาวดารพม่ากล่าวว่า “มอญ”เป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่า มาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนคริสต์กาล ชาว”มอญ”เป็นพวกที่มีเชื้อสายอยู่ ในกลุ่ม”มอญ”-เขมร และบางทีอาจจะอพยพมา จากตอนกลางของทวีปเอเชีย เข้ามาตั้งอาณาจักรของตนทาตอนใต้ บริเวณลุ่มแม่น้ำสาละวิน และสะโตง ซึ่งบริเวณนี้ในเอกสารของจีน และอินเดียเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ขณะเดียวกันในแถบตอนกลาง ของประเทศพม่า .fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; } [...]