กูย

ชื่อชนเผ่า กูย ( KUI )หรือ   กูยอะจึง  หรือ กุย  หรือ  กูย โกย หรือกวยซึ่งแปลว่า “คน” คนต่างวัฒนธรรม มักเรียกชาวกูยว่า ส่วย หรือ เขมรป่าดง  ซึ่งชาวกูย ไม่ยอมรับชื่อนี้ ประวัติความเป็นมา มีถิ่นเดิมอยู่บริเวณตอนเหนือของเมืองกำปงธม ประเทศกัมพูชา [...]

กะเหรี่ยง/Karen

1. “กะเหรี่ยง” เป็นคำที่หมายรวมถึง กลุ่มที่เรียกตนเองว่า ปกาเกอะญอ (จกอว์) โพล่ง (โผล่ว) กะยาห์ กะยัน และปะโอ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 2. การตั้งถิ่นฐานของประชากรกะเหรี่ยงในประเทศไทย ชุมชนกะเหรี่ยง กระจายตัวตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าในความหมายของรัฐ) ของ ๑๕ จังหวัดคือ ในภาคเหนือมี ๙ [...]