ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร

ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร

ชนเผ่าพื้นเมือง เป็นกลุ่มคนที่ ดำรงชีพผูกพันใกล้ชิดกับทรัพยากรดิน น้ำ ป่า พึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชนเผ่าพื้นเมืองเคารพนับถือ และการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับธรรมชาตินี้  มีระบบการผลิตเพื่อการยังชีพ มีวิถีการดำเนินชีวิตทีเรียกว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกอื่นในปริมาณที่น้อยมาก มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้มีการกักเก็บคาร์บอนในโลกตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น

 

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองมีลักษณะ คาร์บอนเป็นกลาง หมายความว่าไม่ว่าคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกไปท่าไหร่ก็จะถูกดูดกลับกักเก็บไว้ โดยระบบนิเวศน์ ที่ชนเผ่าพื้นเมืองช่วยกันอนุรักษ์ไว้  อันเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและยังช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตแดนของตน เนื่องจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของชนเผ่าพื้นเมืองจึงมีความอ่อนไหวและเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก 1 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเจริญเติบโตของพืชในป่า การขยายพันธุ์ปลาในทะเล หรือถ้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หลายอย่างจะสูญหายไปและถูกทดแทนโดยพืชและพันธุ์สัตว์อย่างอื่น  ภัยจากน้ำท่วม ภัยแล้ง การเพิ่มขึ้นของเชื้อโรค การเกิดโรคระบาดรวมถึง สภาพอากาศที่รุนแรงต่างๆ สำหรับชนเผ่าพื้นเมืองนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศน้อยที่สุด แต่ผลกระทบที่มีต่อดินแดนและเขตแดนของชนเผ่าพื้นเมืองกลับมีมากที่สุด

 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในทุกๆ ด้าน เช่น

การเกิดน้ำท่วมใหญ่ พายุเฮอริเคนท์ที่รุนแรง พายุไซโคลน พายุใต้ฝุ่นและลมพายุที่สร้างความเสียหาย ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ดินการเกษตร พืชผล สัตว์เลี้ยง ดังเช่น การเกิดภัยพิบัติดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตคอดิลเรอรา ในประเทศฟิลิปปินส์ หรือการเกิดน้ำท่วมในอินเดียตอนใต้

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตตามประเพณีและสิ่งแวดล้อมที่ชนเผ่าพื้นเมืองปฏิบัติอยู่ จนทำให้เกิดการสูญเสียองค์ความรู้พื้นบ้าน นวัตกรรมและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม การสูญเสียของแหล่งรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจในเขตแดน การสูญเสียการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี ทำให้ชุมชนอ่อนแอ ทำให้ชนเผ่าพื้นเมืองจำนวนมากต้องออกจากชุมชน เพื่อไปเสาะแสวงหาโอกาสทางด้านเศรษฐกิจในที่อื่น

 

การอพยพสู่ภายนอกของเยาวชนและผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ยิ่งทำให้โอกาสและศักยภาพในการจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การบั่นทอนทางเศรษฐกิจของชนเผ่าพื้นเมือง  ผู้หญิงต้องเป็นผู้แบกรับภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวมากขึ้นและ สุดท้ายแล้วจะต้องเป็นผู้ลี้ภัยด้านสิ่งแวดล้อม