การแก้ไขปัญหาโลกร้อนในระดับสากล

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนในระดับสากล

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นักวิทยาศาสตร์ต่างเริ่มกังวลว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สู่ชั้นบรรยากาศ จะส่งผลให้สภาวะเรือนกระจกทวีความรุนแรงขึ้น คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change เรียกโดยย่อว่า IPCC ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2531  ประกอบด้วยสมาชิกจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  WMO และ องค์การสิ่งแวดล้อมโลก UNEP  สำหรับประเทศไทยมี  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ

หน้าที่ของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ มีดังนี้

  1. บ่งชี้ถึงความไม่ชัดเจนและการขาดองค์ความรู้ในปัจจุบันด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งเตรียมแผนปฏิบัติการในระยะสั้น
  2. บ่งชี้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการกำหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและกลยุทธ์ในการรับมือ (response strategy)
  3. ทบทวนนโยบายในปัจจุบัน และแผนการด้านก๊าซเรือนกระจกในระดับสากลและระดับชาติ
  4. ประมวลความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกในทุกบริบท
  5. ถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นไปยังรัฐบาล และองค์กรระหว่างรัฐบาล เพื่อนำไปพิจารณาประกอบนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  6. นำข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาสังคมมนุษย์
  7. ขอร้องให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกมองล่วงหน้า ถึงปัญหาและป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่มีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อสวัสดิ์ภาพของมนุษย์

 

การทำงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  หรือ IPCC นั้น ได้แบ่งเป็นกลุ่มทำงานรับผิดชอบงานดังนี้

กลุ่มที่ 1 หรือ Working Group 1 รับผิดชอบด้านภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร์ (Science of Climate)

กลุ่มที่ 2  หรือ Working Group 2 รับผิดชอบด้านผลกระทบและการปรับตัวและความอ่อนไหว (Impact Adaptation and Vulnerability)

กลุ่มที่ 3 หรือ Working Group 3 รับผิดชอบด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)

กลุ่มที่ 4 ทำงานด้านการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Task Force Group on Greenhouse Gas Inventory