KPEMIC-Consultation with communities and local authorities

Public logo PNG

เวทีทำความเข้าใจระดับชุมชน

“โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย”

11 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารมิตรไมตรี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาเมืองภูเก็ต

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน ทางองค์กรภาคีหุ้นส่วนร่วมกับแกนนำกลุ่มต่างๆ ได้จัดเวทีทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมและแผนงานของโครงการในภาพรวมเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าให้มีการจัดเวทีทำความเข้าใจกับแกนนำของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ขึ้นกลุ่มชาติพันธุ์ละหนึ่งเวที เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงได้จัดให้มีเวทีทำความเข้าใจโครงการในระดับชุมชนนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
  • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ
  • เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนงานเชิงปฏิบัติร่วมกัน
  • เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่EU_Southern Thailand

สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป และ International Workgroup on Indigenous Affairs (IWGIA)

eu logo IWGIA logo 72 dpi_450