สร้างนักฝึกอบรมรุ่นใหม่

สร้างนักฝึกอบรมรุ่นใหม่ มีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เยาวชน และผู้อาวุโส เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนตนเอง ความหวังใหม่ของเครือข่ายกะเหรี่ยงฯ เขตงานตะนาวศรี และเขตภาคกลาง  เมื่อปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องของคนทั้งโลก แล้วชุมชนกะเหรี่ยงจะใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และจะมีส่วนร่วมกับมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างไร ไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน 

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงแรมบีพี ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่  ทางมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (ม.ก.ส) เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี และองค์กรภาคีได้ร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังเรดด์  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างนักฝึกอบรม เกี่ยวกับประเด็นความสำคัญของความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากร เพื่อให้ชุมชนและแกนนำมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในเรื่องการสร้างความมั่นคงและการใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตนเองได้ และเพื่อให้เกิดการนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการเป็นนักฝึกอบรมในระดับชุมชนต่อไป

ในการฝึกอบรมครั้งนี้เราคาดหวังว่า จะมีนักฝึกอบรมด้าน “การสร้างความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากร” ในโครงการเรดด์พลัส  มีทีมนักฝึกอบรมที่พร้อมกลับไปถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักด้านสิทธิในที่ดิน ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่  facebook page: IPF Outreach