บทเพลงคิดถึงลูก โดย ชัย-เกะกุ

เพลงคิดถึงลูก
โดย ชัย หรือ เกะกุ ศิลปินปกากอญอ บ้านป่าบงเปี่ยง
ท่วงทำนองและภาษาทีเรียบง่าย