ภารกิจ

ภารกิจ

  1. ติดตามนโยบายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง
  2. ผลักดันนโยบาย/ข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติการต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคและท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง
  4. พัฒนาศักยภาพแกนนำชาวบ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรที่สนใจด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
  5. สนับสนุน ประสานงานกับองค์กร เครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  6. ติดตามทิศทางและนโยบายการจัดการการศึกษาสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง