ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ชนเผ่าพื้นเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีสิทธิและมีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษาและการรจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตนเอง

ยุทธศาสตร์

1.         ยึดหลักการและกรอบแนวคิดตามปฎิญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเป็นฐานในการดำเนินงาน
2.         สร้างแกนนำองค์กร บุคลากรชนเผ่าพื้นเมืองให้มีบทบาทหลักในกิจกรรมต่าง ๆ
3.         มุ่งเน้นการไหลเวียนด้านข้อมูลอย่างอิสระ
4.         ยึดแนวทางการประสานความร่วมมือพหุภาคี
5.         เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความเสมอภาคทางเพศ
6.         เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน