วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2.         เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3.         เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4.         เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง