การดำเนินงาน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมการดำเนินงานหลักๆ ของมูลนิธิฯ มีสี่ด้านหลักๆ คือ

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล

มูลนิธิฯ จะรวบรวมและพัฒนาระบบข้อมูลด้านนโยบายการศึกษา การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ การลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองในระดับต่างๆ โดยจัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิค์ เช่น ทำเป็นหนังสือ แผ่นพับ วีดีโอ สื่อวิทยุและเว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. การพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนและองค์กรชนเผ่าพื้นเมือง

ทางมูลนิธิฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรและชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยชุมชน โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ ฯลฯ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจสามารถช่วยเหลือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ รูปแบบของกิจกรรมมีหลายอย่าง อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับต่างๆ

  1. การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง

มูลนิธิฯ จะสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นเวทีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ  รวมทั้งเป็นการสร้างงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองในอนุภูมิภาค

  1. การติดตามและรณรงค์นโยบายที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมือง
    1.1) นโยบายระดับสากลและระดับภูมิภาค เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เวทีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเซีย และอาเซียน เป็นต้น1.2) นโยบายในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เช่น นโยบายการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  การจัดการที่ดิน (โฉนดชุมชน) การลดการทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่าไม้ในประเทศกำลังพัฒนา (REDD+) นโยบายด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบนพื้นที่สูง

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

     

เวทีฝึกอบรมแกนนำเรื่อง “การให้ฉันทามติที่ได้รับการรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ” (เอฟปิค)
(Free, prior and informed consent -FPIC) ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค ๕๔

      

เวทีฝึกอบรมเรื่องเรดด์และการป้องกันผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ ศูนย์วัฒนธรรม ต.ไล่โว่
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย. ๕๔

      

เวทีนำเสนอผลการประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยชุมชน ที่ฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแตะ อ.จอมทอง
จ. เชียงใหม่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๕๔

    

เวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการเรดด์ที่จะเข้ามา
ที่บ้านบ้องตี้บน ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๕๔