ความเป็นมา

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

ได้รับอนุญาตจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 หมายเลขทะเบียน ชม. 0027/2548 โดยความร่วมมือของผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองและนักวิชาการ เป้าหมายของการก่อตั้งในระยะแรกๆ นั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของชนเผ่าพื้นเมืองและส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมและการรณรงค์ของชนเผ่าพื้นเมืองในระดับนโยบายโดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลกระทบกับพวกเขา เช่น นโยบายการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรภาคีสากลของชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขตร้อนและองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมามูลนิธิได้ทบทวนและจัดปรับทิศทางการดำเนินงานใหม่  ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาและการจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืนและเหมาะสมตามจารีตประเพณี

พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ทางมูลนิธิให้การสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน คือ ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ อาข่า ฯลฯ ประสบการณ์จากการดำเนินงานดังกล่าวจะแบ่งปันและขยายไปสู่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอื่นๆ ด้วย เช่น ลาว กัมพูชาและเวียตนาม